De gældende klasseregler / DS definitioner for juniorbåden, vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling i foråret 2008

 

Afsnit A

Hoveddimensioner:

Længde overalt…………………………….5,70 m
Længde i kvl………………………………..4,50 m
Største bredde på klædning…………….1,75 m
Dybgående fra kvl…………………………0,90 m
Deplacement………………………………..695 kg
Kølvægt……………………………………….275 kg
Sejlareal………………………………………15 kvm

Tegninger:

Nr. | Betegnelse

 1. Linietegning
 2. Afslagstegning
 3. Byggetegning
 4. Rig og sejltegning
 5. Mast og bom
 6. Køltegning
 7. Juniorbåd i GFP
 8. Målediagram
Bygningskontrol og klassebevis

Bygningskontrol og sejlmåling af KDY 15 kvm skal foretages af en af den nationale myndighed anerkendt måler, der tilstiller den nationale myndighed bevis for kontrol og måling. Den nationale myndighed udsteder herefter klassebevis. Bygningen må ikke påbegyndes, før der er truffet aftale med ovennævnte måler om byggekontrol. Såfremt der ikke er foretaget eller foretages ændringer ved skroget, kræves der ikke en ny kontrolmåling. Sejlkontrol af ekstra sejl skal foretages af en af den nationale myndighed godkendt måler eller J-Klubben og påføres klassebeviset. Alle sejlmål skal foretages med stålmålebånd.

Afsnit B – Båd, forudsætninger for deltagelse i kapsejladser

For at en båd kan kvalificeres til at kapsejle, skal reglerne i dette afsnit opfyldes.

B.1 Certifikat

B.1.1 Skroget skal have et gyldigt certifikat, inklusive oplysninger om korrektionsvægte for at kunne kapsejle i god tro som en KDY 15 m² / Juniorbåd.
Endvidere skal følgende opfyldes:
Certifikatet for pågældende skrog, inklusive nødvendig korrektionsvægt, skal udstedes i ejerens navn.
for pågældende , inklusive nødvendig korrektionsvægt, skal udstedes i ejerens navn.
Ejeren/skipperen skal sikre sig, at klassereglerne ikke overtrædes og ikke foretage noget gennem sit ejerskab, som er årsag til, at dette sker.
Ejeren skal være et aktivt og fuldgyldigt medlem af en anerkendt sejlklub under DS.
Ejeren skal have betalt kontingent og være et fuldgyldigt medlem af J-klubben ved klassebåds kapsejladser.

B.2 Certifikat mærker

B.2.1 Dele, der kræver certifikat mærker skal være mærket med disse.
DS’ certifikat mærke / sejlknap (for sejl målt før 1. januar 1990, et SC-stempel) skal være anbragt i alle sejl, der er målt. Se DS forskrift til RRS 78.

B.3 Opdriftskontrol

B.3.1 Båden skal kunne gennemføre en tilfredsstillende opdriftsprøve, det vil sige at opdriftsmidlerne skal være fordelt således i båden, at denne i bordfyldt tilstand flyder med overkant af stævn og agterspejl i omtrent samme højde.

Afsnit C – Betingelser for kapsejlads

C.1 Maksimal tilladelig vindstyrke og sejlføring

C.1.1 Begrænsninger

 1. Der må ikke startes DS-Klassemesterskaber (DM), klasseløb eller lignende sejladser i vindstyrker over 12 m/s (fastlagt gennem sejladskomiteens måling af vindstyrke), dog er distancesejlads undtaget.
 2. Ved klassestævner eller klasseløb kan der kun indmåles og findes ombord:
  1. 2 Storsejl
  2. 2 Fok
C.2 Besætning

C.2.1 Begrænsninger

 1. Ved klassemesterskaber (DM) skal besætningens størrelse være 3 personer. Inden første sejlads, eller et andet tidspunkt nævnt i sejladsbestemmelserne, skal der afleveres en bemandingsliste indeholdende navn og sejlklub (skal være godkendt af DS) på hvert enkelt besætningsmedlem. Besætningen kan herefter ikke udskiftes i dette mesterskab, uden at stævneledelsen samtidig er ansøgt skriftligt og begrundet med navn og klub på nyt besætningsmedlem, og hvem der skal udskiftes. Godkendelse skal foreligge inden første sejlads. Eneste undtagelse er dokumenteret sygdom, her skal ansøges og godkendes før udskiftning. Mandskabslister skal være frit tilgængelige under hele stævnet.
 2. Ved øvrige sejladser er bemandingen fri, medmindre sejladsbestemmelserne foreskriver andet.
 3. Fodstropper, hængestropper, håndtag til afbalancering af båden er tilladt. Ingen anordninger skal hindre en bruger i straks, at kunne frigøre sig fra båden.
 4. Besætnings påklædning under sejlads, som ifølge RRS.
C.3 Reklame

C.3.1 Begrænsninger
Båden må kun vise reklamer, som er tilladt efter RRS, regel 79, og ISAFs Reklamekodeks i Regulativ 20, kategori C.

C.4 Flytbart udstyr

Bestemmelserne i denne regel definerer det udstyr, herunder også sikkerhedsudstyr, enhver båd skal medbringe under kapsejlads, uanset om det måtte være krævet i de aktuelle sejladsbestemmelser.
C.4.1 Må bruges

 1. Obligatorisk:
  1. 1 rednings- eller svømmevest pr. besætningsmedlem
  2. 1 spand på min 5 ltr.
  3. 1 anker på mindst 6 kg og mindst 25 m ankertov med en diameter på min. 10 mm. Anker og tov skal forbindes med mindst 3 kg galvaniseret kæde (fx ca. 4 m kæde, dimension ø 6 mm), eller lignende med tilsvarende funktion.
 2. Valgfri:
  1. Elektronisk eller mekanisk ur
  2. Ét magnetisk kompas
  3. Elektronisk eller manuel log
  4. Hængebrædder, langsgående på sidedæk.

C.4.2 Må ikke bruges

 1. Obligatorisk:
  1. 2 fortøjninger af syntetisk materiale hver på mindst 10 m og diameter min.10mm.
  2. Én padle eller åre
 2. Valgfri:
  1. Én påhængsmotor
C.5 Båd

C.5.1 Dimensioner

Længde overalt: (LOA) 5,70 m
Største bredde: (Bmax) 1,75 m
Dybgang: 0,90 m

C.5.2 Vægt

 1. Vægt af båd i tør tilstand: Minimum 670 kg.
  Vejning skal foretages af tom båd, dvs. eksklusive sejl og al (obligatorisk og valgfri) flytbart udstyr omtalt i afsnit C.4, som ikke er naglet fast, samt hynder.
 2. Tillæg for et stel sejl (storsejl, fok), skøder anker og tov, fortøjninger og fendere er i relation til DS’s handicapregel (DH) fastsat til 20 kg.
 3. Indenbords ballast er forbudt.

C.5.3 Korrektionsvægte

 1. Korrektionsvægte af bly eller jern skal være permanent fastgjort, når bådens vægt er mindre end det krævede minimum angivet i regel C.5.2.a. af bly eller jern skal være permanent fastgjort, når vægt er mindre end det krævede minimum angivet i regel C.5.2 (a)
 2. Nødvendig korrektionsvægt skal deles i tre (3) lige store dele og anbringes således:
  1. En del skal fastgøres lige under dækket ved røstjern i hver side. Hvert ballast- stykke må højst have en tykkelse på 100 mm målt vinkelret på undersiden af sidedækket.
  2. Den sidste del af ballasten fastgøres indenbords i bådens bund umiddelbart agten for masten. Denne ballast regnes ikke som kølvægt i henhold til DS’ handicapregel.
 3. Den samlede vægt af sådanne korrektionsvægte er fri, men skal påføres bådenscertifikat. Se også regel A.15.4 og B.1.1.

C.5.4 Opdriftsprøve og opdriftsmidler

 1. Opdriftsprøve skal ikke udføres for den enkelte båd.
 2. Dog skal båden kunne gennemføre en tilfredsstillende opdriftsprøve, det vil sige at opdriftsmidlerne skal være fordelt således i båden, at denne i bordfyldt tilstand flyder med overkant af stævn og agterspejl i omtrent samme højde.
 3. Polystyrol eller tilsvarende opdriftsmiddel skal anbringes som vist på tegningen for og agter. Der skal placeres 260 l i træbåde og 480 l i glasfiber både. Opdriftsmidlerne skal beskyttes af skot for og agter. Skottet skal kunne demonteres for inspektion og skal kunne holde opdriftsmidlerne på plads i tilfælde af bordfyldt båd. Der skal under hvert sidedæk monteres minimum 1 stk. luftpølse af 60 l.
C.6 Skrog

C.6.1 Begrænsninger
Kun almindelig vedligeholdelse af skrog og dæk er tilladt

C.7 Skrogvedhæng

C.7.1 Begrænsninger
Kun almindelig vedligeholdelse af køl og ror er tilladt

C.8 Rig

C.8.1 Begrænsninger
Kun ét sæt rundholter og stående rigning må bruges under et stævne, som varer mindre end 4 sammenhængende dage, undtaget er dog en del som tabes eller beskadiges mere end den kan repareres. En sådan udskiftning kan kun foretages med kapsejladskomiteens godkendelse.
C.8.2 Mast
Under brug:

 1. Rundholten skal anbringes i mastesporet på en sådan måde, at hæl punktet ikke er i stand til at bevæge sig. Mastesporets placering i centerliniens længderetning er fri, men sporet skal være fastmonteret og må ikke justeres under sejlads.
 2. Rundholten skal placeres i bådens centerlinie og masten må i dækket kun fikseres ved hjælp af klodser, der ikke må justeres under sejlads.

C.8.3 Bom
Under brug:
Skæringslinien mellem agterkanten af maste rundholten og overkanten af bom rundholten, begge forlænget om nødvendigt, må ikke være lavere end nederste begrænsningsmærke, når bom rundholten er 90o i forhold til maste rundholten.
C.8.4 Spilerbom
Under brug:
Maksimalt én (1) spilerbom er tilladt og må bruges uden begrænsninger ved forsejl.
C.8.5 Stående rigning
Under brug:

 1. Forstagsprofil eller rulleforstag er ikke tilladt.
 2. Hydraulik under nogen form er ikke tilladt.
 3. Det er ikke tilladt at justere forstag, topvant eller undervanter under kapsejlads.
 4. Der må ikke forefindes nogen form for trimarrangementer under dæk.
 5. Bagstagsstrækker skal være udført på én af tre følgende måder:
   1. En fast hanefod af wire med en hanefodsløber fastgjort til bagstagswiretampen. Hanefoden fastgøres til agterste røstjern og til en befæstigelse i sidedækket som placeres maksimalt 1,80 m agter for agterste røstjern. Hanefodsløberen må ikke være selvlåsende men skal kunne hales og slækkes ved hjælp af en stjært/line fastgjort til hanefodsløberen.

  eller

   1. Et fast hal ført over klåde eller enkeltblok på bagstagswiretampen. Halet fastgøres i sidedækket 700 mm ± 50 mm agten for agterste røstjern.

  eller

  1. Et fast bagstag fastgjort til agterste røstjern med vanskrue (se F.6.3 og F.6.5). Undervantet må i dette tilfælde valgfrit befæstes til forreste eller agterste røstjern.
 6. Stængestaget må reguleres fra et hvilket som helst sted i båden under sejlads.

C.8.6 Løbende rigning
Under brug:
Den løbende rigning og skødningen af sejl er fri inden for de begrænsninger, der er angivet i RRS og de gældende klasseregler:

 1. Al betjening af sejl og trimning skal foregå over dæk. Der må således ikke forefindes trimarrangementer under dæk. Se dog C.8.6 b.
 2. Fald må føres under dæk til blok og klemme
 3. Placering af fastgøringsanordninger (klamper/klemmer) for hal og fald er fri.
 4. Skødning af sejl:
  1. Storsejlets skøde skal føres via en løjbom placeret på agterdæk (placering af løjgang og øvrige blokke se tegning nr. 3 og 4 samt D.11.2).
  2. Forsejlets skødning er fri.
C.9 Sejl

C.9.1 Begrænsninger

 1. Kun sejl, der er målt af en officiel måler og forsynet med certifikat mærke (DS sejlknap, eller målt før 1. januar 1990 et SC-stempel) se B.2.1, må anvendes til kapsejlads.
 2. Sejl, der skal anvendes ved klassemesterskaber (DM) skal stemples, kontrolmåles og/eller noteres på en sejlliste før seriens første sejlads. Tid og sted for denne måling og stempling angives i indbydelsen og sejladsprogrammet. Der må kun indmåles og stemples/oplistes 2 stel sejl som anført i (a) og (c).
 3. I tilfælde af sejlhavari under klassens mesterskab kan protest- og/eller kapsejladskomiteen tillade en båd at anvende sejl, der ikke er kontrolleret, stemplet eller opført på sejllisten før seriens første sejlads. Sådanne sejl, skal være forhåndsgodkendt i overensstemmelse med DS’ sejlmåling og så vidt muligt kontrolleres og stemples/noteres på sejllisten inden de anvendes. Ellers skal det ske umiddelbart efter afslutningen af den pågældende sejlads.

C.9.2 Storsejl

 1. Identifikation:
  Nationsbogstaver – DEN – og sejlnummer skal rette sig efter RRS, regel 77, undtaget hvor andet er beskrevet i disse klasseregler.
 2. Under brug
  1. Sejlet skal hales op i et fald og arrangementet skal tillade op- og nedhaling af sejlet på vandet.
  2. Det højest synlige punkt af sejlet, projiceret 90o ind på maste rundholten, må ikke sættes over den nederste kant af det øverste begrænsningsmærke. Skæringspunktet mellem agterliget og overkanten af bom rundholten, begge forlænget om nødvendigt, må ikke være bagved forkanten af ydre begrænsningsmærke.
  3. Forliget skal føres på masteskinne ved hjælp af slæder og underligstovet skal føres i rundholternes hulkehl.
  4. Enhver metode til reduktion af sejlets areal er tilladt.
  5. Anbringelse af faconstriber til iagttagelse af sejlets dybde er tilladt.
  6. Anbringelse af tråde – ticklers – til iagttagelse af vindstrømme over sejlets overflade er tilladt. Materiale, antal og placering er fri.

C.9.3 Forsejl

 1. Identifikation:
  Der kræves ikke nogen særlig identifikation.
 2. Under brug
  1. Sejlet skal hales op i et fald og arrangementet skal tillade op- og nedhaling af sejlet på vandet.
  2. Forsejl skal fastgøres til forstagswiren med løjerter eller hager.
  3. Regulering af stræk på forlig, agterlig og underlig er fri.
  4. Fok må forsynes med et sæt forstærkninger (reb), der muliggør reduktion af sejlets areal.
  5. Anbringelse af faconstriber til iagttagelse af sejlets dybde er tilladt.
  6. Anbringelse af tråde – ticklers – til iagttagelse af vindstrømme over sejlets overflade er tilladt. Materiale, antal og placering er fri.

Afsnit F – Rig

F.1 Dele

F.1.1 Obligatorisk:

 1. Mast
 2. Bom
 3. Spilerstage
 4. Stående Rigning
 5. Løbende Rigning
F.2 Generelt

F.2.1 Måling
Målingen skal udføres i overensstemmelse med ERS
F.2.2 Rutinemæssig vedligeholdelse så som maling/lakering er tilladt, men en ændret eller
repareret rundholt skal genmåles og gencertificeres udvisende den nye dato for den
grundlæggende måling.

F.3 Mast

F.3.1 Certificering

 1. Rundholten og dens beslag skal være i overensstemmelse med klassereglerne og DS tegning nr. 05 og målediagram gældende på tidspunktet for den grundlæggende måling af rundholtet.
 2. DS kan godkende en eller flere personer hos en producent til at måle og certificere rundholter fremstillet hos denne producent. En speciel licens skal tildeles til dette formål.
 3. Den officielle måler skal certificere rundholten og skal underskrive måleskemaet og datere det med datoen for den grundlæggende måling.

F.3.2 Identifikation
Rundholten skal ikke identificeres med nummer
F.3.3 Producent
Producent er valgfri.
F.3.4. Materialer
Maste – rundholten skal være af gran eller oregon-pine.
skal være af gran eller oregon-pine.
Sallingshorn af varmgalvaniseret stål, rustfrit stål eller træ.
af varmgalvaniseret stål, rustfrit stål eller træ.
Mast og sallingshorn må males/lakeres.
og må males/lakeres.
Masteskinne af messing eller rustfrit stål.
Beslag til fastgørelse af sallingshorn og den øvrige rigning af varmgalvaniseret stål eller rustfrit stål. Sallingshorn må have gennemgående styr.
F.3.5 Byggespecification
Maste-rundholten må sammenlimes, men skal være massiv.
må sammenlimes, men skal være massiv.
Masteskinne i messing eller rustfrit stål monteres på maste-rundholtens agterkant.
Hulkehl er ikke tilladt.
Maste-rundholten tilspidses i.flg. DS tegning 05.
Begrænsningsmærker skal være påmalede. Alternativt kan bruges tape, men der skal i så fald være ridset tydelige mærker i rundholten.
F.3.6 Beslag

 1. Obligatorisk
  1. Mastetopbeslag eller øjesplejs over kindbakker til befæstelse af topvant og stængestag
  2. Fokkegodsbeslag eller øjesplejs over kindbakker til befæstelse af bagstag og forstag
  3. Blokskive til fokkefald
  4. Sallingshornsbeslag eller øjesplejs over kindbakker til befæstelse af undervant
  5. Bombeslag
  6. Skivgat til storsejlsfald
 2. Valgfri
  Valgfri er andet udstyr så som:
  1. Rebeapparat
  2. Bomdirk
  3. Mekanisk vindretningsviser
  4. Kompas konsol
  5. Kickingstrap

F.3.7 Dimensioner
Mast, længde uden beslag er fri
Mast, rundholt tværsnit, diameter:
Ved masterod: 76 mm (Minimum).
500 mm under MI: 80 mm (Minimum).
500 mm over MI: 84 mm (Minimum).
870 mm over MI: 85 mm (Minimum).
2650 mm over MI: 85 mm (Minimum).
3400 mm over MI: 84 mm (Minimum).
4700 mm over MI: 76 mm (Minimum).
6700 mm over MI: 46 mm (Minimum).
7100 mm over MI: 37 mm (Minimum).
7350 mm over MI: 31 mm (Minimum).
Begrænsningsmærke bredde: 15 mm (Minimum).
Mastereferencepunkt = nederste punkt = nederste begrænsningsmærke MI:
Over masterod: 1200 mm (Minimum).
Over dæk: 500 mm (Maksimum).
Øverste punkts højde = begrænsningsmærke MII (P) over MI: 7100 mm (Maksimum).
Storsejlsfald højde, overkant skivgat over MI: 7200 mm (Maksimum).
Topvant og stængestag højde, over MI: 6700 mm (Maksimum).
Forstag og bagstag højde over MI: 4700 mm (Maksimum).
Fokkefald højde, overkant blokskive over MI: 4700 mm (Maksimum).
Undervant højde over MI: 3400 mm (Maksimum).
Sallingshorn højde over MI: 3400 mm (Maksimum).
Sallingshorn længde: 700 mm (Maksimum).
Spilerbom fæste på mast, placering er fri.
F.3.8 Vægt
Rundholt vægt pr. lb. meter er fri.
Top vægt, vægten af masten, er fri

F.4 Bom

F 4.1 Certificering

 1. Rundholdten og dens beslag skal være i overensstemmelse med klassereglerne og DS tegning nr 05 og målediagram gældende på det tidspunkt for den grundlæggende måling af rundholten.
 2. DS kan godkende en eller flere personer hos en producent til at måle og certificere rundholter fremstillet hos denne producent. En speciel licens skal tildeles til det formål.
 3. Den officielle måler skal certificere rundholten og skal underskrive måleskemaet og datere det med datoen for den grundlæggende måling.

F.4.2 Identifikation
Rundholten skal ikke identificeres med nummer.
F.4.3 Producent
Producent er valgfri.
F.4.4 Materiale
Rundholten skal være af gran eller oregon-pine
F.4.5 Byggespecification
Rundholten må sammenlimes, men skal være massiv, med integreret fast hulkehl, se DS tegning 04.
Rundholten må kun afbrydes for montering af beslag og indføring af sejl.
Begrænsningsmærke skal være påmalet i en kontrastfarve. Alternativt kan bruges tape,men der skal i så fald på målesiden være ridset tydelig mærke i rundholten.
F.4.6 Beslag

 1. Obligatorisk
  1. Beslag til fastgørelse af bom på mast (svanehals), udført i rustfri stål, bronze eller varmgalvaniseret stål.
  2. Bomnok beslag til fastgørelse af storskøde, udført i rustfri stål, bronze eller varmgalvaniseret stål.
 2. Valgfri
  1. Øvrigt bom udstyr er frit.

F.4.7 Dimensioner
Bom rundholt længde af bom uden beslag er fri
Bom rundholt tværsnit, mellem svanehals og yder punkt:
– Lodret: 65 mm (Minimum).
– Tværskibs: 45 mm (Minimum).
Begrænsningsmærke bredde: 15 mm (Minimum).
Yder punkt afstand = begrænsningsmærke MIII (E): 3100 mm (Maksimum).
F.4.8 Vægte
Bom, vægt pr. lb. meter er fri

F.5 Spilerstage

F.5.1 Certificering
Rundholten må udformes frit.
F.5.2 Identifikation
Rundholten skal ikke være nummereret på certifikatet
F.5.3 Producent
Producent er valgfri.
F.5.4 Materialer
Materialer er valgfri.
F.5.5 Byggespecification
Rundholt–profilen og konstruktion er valgfri.
F.5.6 Beslag
Beslag er valgfri. Spilerstagens fastgørelse til maste-rundholten skal ske ved maksimum et (1)øje, fastgjort permanent på forkant og i centerlinie af masten.
F.5.7 Dimensioner
Spilerbom, rundholt tværsnit er fri
Spilerbom, længde er fri
F.5.8 Vægte
Spilerbom, rundholtens vægt er fri
F.5.9 PLACERING
Spilerbommens placering er fri, når den ikke bruges.

F.6 Stående rigning

F.6.1 Certificering

 1. Den stående rigning skal være i overensstemmelse med de gældende klasseregler og DS tegning nr. 04 og målediagram.
 2. Certificering er ikke nødvendig.

F.6.2 Producent
Producent er valgfri
F.6.3 Materialer
Den stående rigning skal være af galvaniseret stål eller rustfri stål.
Dyform eller lignende wire er ikke tilladt
F.6.4 Byggespecification

 1. Obligatorisk
  1. 1 stængestag, minimum Ø 3 mm “ikke strømlinet wire”
  2. 1 forstag, minimum Ø 4 mm “ikke strømlinet wire”
  3. 2 topvant, minimum Ø 4 mm “ikke strømlinet wire”
  4. 2 bagstag, minimum Ø 4 mm “ikke strømlinet wire”
  5. 2 undervant, minimum Ø 4 mm “ikke strømlinet wire”>

F.6.5 Beslag

 1. Obligatorisk
  1. Stængestag, forstag og bagstag rignings terminaler
  2. Rignings vantskruer og terminaler til topvant og undervant
  3. Stængestag, forstag, bagstag, topvant og undervant fastgjort til maste-rundholten, se F.3.6
 2. Valgfri:
  1. Typen af vantskruer og terminaler
  2. Anordning til justering af bagstagsspænding, se dog C.8.5 (d)

F.6.6 Dimensioner
Alle wirer skal være af den angivne Ø-dimension ± 0,5 mm.
Vantskruer minimum 3/8″ eller minimum 8 mm
F.6.7 Vægte
Den stående rignings vægt er fri.

F.7 Løbende rigning

F.7.1 Certificering
Løbende rigning skal være i overensstemmelse med de gældende klasseregler.
Certificering er ikke nødvendig.
F.7.2 Producent
Producent er valgfri.
F.7.3 Materialer
Løjbom af varmgalvaniseret stål eller rustfrit stål.
Fald, skøder og hal af hamp, bomuld eller syntetisk materiale.
F.7.4 Byggespecification
Opbygningen af den løbende rigning, er fri, inden for de begrænsninger, der er anført i RRS og de gældende klasseregler

 1. Obligatorisk:
  1. Storsejlsfald.
  2. Storsejlsskøde.
  3. Forsejlsfald.
  4. Forsejlsskøde.
 2. Valgfri:
  1. Storsejl, Cunningham line
  2. Storsejlsudhaler
  3. Forsejl, tværhal til at skøde sejlet længere ind eller ud i borde
  4. Bomdirk
  5. Kickingstrop

F.7.5 Beslag

 1. Obligatorisk:
  1. i Løjbom fremstilles og placeres på agterdækket som vist på DS tegning nr. 03 og 04
 • Valgfri:
  1. Klamper og klemmer til sikring af diverse fald, skøder og hal
  2. Blokke til storsejlsskøde
  3. Blokke, skødeskinner og vogne til forsejls skødning og tværhal

F.7.6 Dimensioner
Dimensioner på fald og skøder er fri.
F7.7 Vægte
Vægten af fald, skøder og beslag er fri.
a)s vantskruer og terminaler til topvant og undervantb)
pr. lb. meter er fri a)s vantskruer og terminaler til topvant og undervantb)
a)s vantskruer og terminaler til topvant og undervantb)

AFSNIT G – Sejl

G.1 Dele

G.1.1 I klassen må benyttes:

 1. Storsejl.
 2. Fok.
G.2 Generelt

G.2.1 Måling
Målingen skal gennemføres i overensstemmelse med Equipment Rules of Sailing (ERS) og Racing Rules of Sailing (RRS) (Kapsejladsreglerne), undtaget hvor andet er beskrevet.
G.2.2 Vedligeholdelse
Rutinemæssig vedligeholdelse er tilladt, men et ændret eller repareret sejl skal genmåles
og gencertificeres med en ny dato for grundlæggende måling.

G.3 Certificering

G.3.1 Sejlene skal være i overensstemmelse med de klasseregler, som var gældende på tidspunktet for den grundlæggende måling. Disse klasseregler for sejl træder i kraft den 1. marts 2004.
G.3.2 DS kan godkende en eller flere personer på et sejlloft til at måle og certificere sejl
fremstillet på det pågældende sejlloft. En speciel licens skal tildeles til det formål.
G.3.3 Den officielle måler skal certificere storsejl og forsejl nær halsbarmen med dato og underskrift for den grundlæggende måling. Certificerede sejl skal ved godkendelsen endvidere forsynes med certifikat mærke (DS sejl-knap) samme sted. Ved sejl målt inden udgangen af 1989 er det tilstrækkeligt med det tidligere DS godkendte stempel, ”DS Autoriseret Måler”. Kun målte sejl må anvendes til kapsejlads.

G.4 Sejlmager

G4.1 Sejlmagere er valgfri.

G.5 Storsejl

G.5.1 Identicifering

 1. Klassemærket skal være i overensstemmelse med designet og dimensionerne vist på tegning . Mærkerne, et på hver side af sejlet.
 2. Klassemærker, nationalitetsbogstaver og sejlnummer skal rette sig efter RRS regel 77

G.5.2 Byggespecification

 1. Konstruktionen skal være vævet sejl og enkelt dug sejl. Der er ingen begrænsninger på banebredde, -retning eller -vægt, dog altid mindst minimumvægt.
 2. Sejldugen skal overalt bestå af vævet dug. Dugens fibre skal være af bomuld eller polyester. Sejldug, der indeholder Mylar, High Modulus Fiber så som Kevlar (Aramid), Spectra, Vectran eller kulbaseret materiale er ikke tilladt.
 3. Sejlet skal have min. 12 stk. påsyede slæder i forliget, hele underligets tov /elastik ført i bommens hulkehl, 3 stk. sejlpindslommer i agterliget (hvoraf øverste må være gennemgående), klassemærke og certifikat mærke (DS sejlknap med dato og underskrift).
 4. Agterliget må ikke strække sig ud over en ret linie fra agter faldbarmspunkt til skæringspunktet af agterliget og øverste kant af øverste sejlpindslomme og fra skødebarmspunktet og nederste kant af nederste sejlpindslomme.
 5. Følgende er tilladt: Sysømme, lim, tape, ligtov, barmøjer, flynderplade med beslag til fastgørelse, lynreb, minireb, Cunningham øje eller blok, sejlpindslommeforstærkninger, sejlpindslomme-elastik, sejlpindslomme lukker, agterligsline med klemme, 2 vinduer, forstærkningsbånd mellem forlig og agterlig, tiklers, trim- og/eller faconstriber og sejlmagermærke.

G.5.3 Dimensioner
Forligslængde (P = 7.100 mm): fri til Begrænsningsmærke
Underligslængde (E = 3.100 mm): fri til Begrænsningsmærke
Agterligslængde: 7.300 mm (Maksimum)
Halvbredde (MGM): 1.860 mm (Maksimum)
Trekvartbredde (MGU): 1.120 mm (Maksimum)
Øvre bredde, 500 mm fra faldbarmspunktet: 370 mm (Maksimum)
Faldbarmsbredde (HB): 150 mm (Maksimum)
Dug, vægt af sejlets hoveddel ved vævet dug: 245 g/m² (Minimum)
Primær forstærkning: 360 mm (Maksimum)
Sekundær forstærkning:
fra barmmålepunkter: 1.080 mm (Maksimum)
ved sømforstærkninger: fri
ved slidforstærkninger: fri
ved sejlpindslommeforstærkninger: Ø 360 mm (Maksimum)
Ligbåndsbredde: fri
Sømbredde: fri
Forstærkningsbånd mellem forlig og agterlig:
antal: 3 stk.
bredde: 25 mm (Maksimum)
dugvægt: 245 g/m² (Minimum)
Vinduesareal, total: 0,30 m² (Maksimum)
Vinduesafstand til lig: 200 mm (Minimum)
Sejlpindslomme længde:
øverste lomme indvendig: fri
øvrige lommer (2 stk.) indvendig: 1.000 mm (Maksimum)
Sejlpindslomme bredde, alle lommer indvendig: 60 mm (Maksimum)
Afstanden mellem sejlpindslommerne skal være ¼ af agterligslængden + – 100 mm
Sejlet skal sættes i bommens hulkehl. Dugen i sejlet hoveddel, som befinder sig højst 250mm over underliget, kan vælges frit.

G.6 Forsejl

G.6.2 Fok
G.6.2.1 Byggespecification

 1. Konstruktionen skal være vævet sejl og enkelt dug sejl. Der er ingen begrænsninger på banebredde, -retning eller -vægt, dog altid mindst minimumvægt.
 2. Sejldugen skal overalt bestå af vævet dug. Dugens fibre skal være af bomuld eller polyester. Sejldug, der indeholder Mylar, High Modulus Fiber så som Kevlar (Aramid), Spectra, Vectran eller kulbaseret materiale er ikke tilladt.
 3. Sejlet skal have: Mindst 6 stk. løjerter eller tilsvarende i forliget. Certifikat mærke (DS sejlknap med dato og underskrift).
 4. Følgende er tilladt: Forlig af wire, kevler, spectra eller lignende tovværk, sysømme, lim, tape, barmøjer, agterligsline med klemme, tiklers, trim- og/eller faconstriber, sejlmagermærke, ét reb, vinduer, op til 2 stk. sejlpindslommer i agterliget, sejlpindslommeforstærkninger, sejlpindslomme-elastik og sejlpindslomme lukker.

G.6.2.2 Dimensioner
Forligslængde (Tmax): 4.900 mm (Maksimum)
Forligsperpendikulær (LP): 1.640 mm (Maksimum)
Agterligslængde: 4.600 mm (Maksimum)
Underligslængde: 1.700 mm (Maksimum)
Faldbarmsbredde: 40 mm (Maksimum)
Kvartbredde: 1.250 mm (Maksimum)
Halvbredde: 840 mm (Maksimum)
Trekvartbredde: 420 mm (Maksimum)
Underligsmedian: 4800 mm (Maksimum)
Underligsuregelmæssighed: 40 mm (Maksimum)
Dug, vægt af sejlets hoveddel ved vævet dug: 245 g/m² (Minimum)
Primær forstærkning: 300 mm (Maksimum)
Sekundær forstærkning:
fra barmmålepunkter: 900 mm (Maksimum)
ved sømforstærkninger: fri
ved slidforstærkninger: fri
ved sejlpindslommeforstærkninger: Ø 300 mm (Maksimum)
Ligbåndsbredde: fri
Sømbredde: fri
Vinduesareal total: 0,28 m² (Minimum)
Vinduesafstand til lig: 150 mm (Minimum)
Sejlpindslomme længde:
lomme indvendig: 200 mm (Maksimum)
Sejlpindslomme bredde, lomme indvendig: 60 mm (Maksimum)
Afstanden mellem sejlpindslommerne skal være 1/3 af agterligslængden + – 100 mm.

Beslagene

Røstjern af galvaniseret jern eller rustfrit stål 4 x 350 mm fasjort på egetræsmellemspanter. Stævnskinne og alt dæksbeslag af galvaniseret jern, messing eller rustfrit stål. Løjbommen, der er obligatorisk, befæstes på svær bjælke. Den skal benyttes til storskødet og blokken skal frit kunne vandre 600 mm +/- 1%. For både bygget før 1.3.1967, vil det, for at korrigere forkert anbragte røstjern, være tilladt at anbringe en ikke justerbar skinne på disse for korrekt befæstelse af vanterne.

Mærkning

Sejlnummeret skal indhugges eller brændes i kølsvinet med 5 cm høje bogstaver, imellem spant 6 og 7.

For glasfiberbådes vedkommende indhugges nummeret i en metalplade, der monteres i den forreste del af ruffet (fastnittet eller skruet på).

Udrustning

1 anker: vægt min. 6 kg.

1 ankertov: 25 m, min. tykkelse 10 mm syntetisk materiale.

Ankertov forsynes med min. 3 kg galvaniseret kæde i nederste ende.

2 fortøjningsender: 10 m, min. tykkelse 10 mm syntetisk materiale.

3 redningsveste eller svømmeveste.

1 pøs min. 5 l.

1 spilerstage må benyttes, længden fri. Den skal have klo eller beslag til mast.

2 årer med gaffel, eller en vrikåre med beslag eller en padle.

GFP-både

Byggebestemmelser for udførelse i glasfiberarmeret polyester (GFP):

De gældende byggebestemmelser for juniorbåd udført i træ skal følges, men det er tilladt at udføre skrog, ror og dæk i GFP efter følgende regler, der er gældende for en 100% GFP-konstruktion.

Såfremt nogen ønsker at bygge træoverbygning på et glasfiberskrog eller lægge glasfiberoverbygning på et træskrog, skal konstruktionen godkendes af den nationale myndighed.

Skrogformen er defineret i tegninger og bestemmelser for juniorbåd, og det er kontrolleret af en af Dansk Sejlunion godkendt måler, at den form der er fremstillet af Ejvinds Bådeværft er i overensstemmelse med reglerne. Byggedetaljer skal udføres efter DS’ retningslinier.

Den indre rundingsradius i landene mellem bordene fastsættes til max 3 mm.

Juniorbåden i glasfiber kan kun fremstilles af værfter, der af Dansk Sejlunion er autoriseret til at udføre dette arbejde. Hvis man ved stikprøver på værftet opdager, at bestemmelserne omgås, fratages værftet autorisationen.

J-Klubben stiller skrog-plug til rådighed, efter hvilken alle forme skal fremstilles. De herved påløbne lejeudgifter og øvrige omkostninger bæres af lejer. Prisen for leje af plug fastsættes efter aftale med DS.

Værfter, der har opnået autorisation, skal med hver nybygning levere en erklæring i underskrevet stand med angivelse af vægten af følgende dele:

1. Jernkølen (275kg +/- 8,25 kg)

2. Skrog med bundstokke og forstærkninger sammenstøbt med dæk (min. 275 kg)

samt erklæring vedrørende overholdelse af byggebestemmelser.

I den forreste del af ruffet indstøbes en mærkat med en af DS specificeret kode. Af denne skal fremgå henholdsvis plug- og formnummer, byggetidspunkt samt værftets byggenummer (senere sejlnummer).

Skrog

Gelcoat ca. 600 g/kvm.

5 x måtte a 450 g/kvm.

Minimumstykkelse 5 mm.

Kanten af det enkelte bord kan affases i en vinkel på 45 gr. Kanten må ikke affases med større bredde end bordets halve tykkelse.

I området fra 150 mm foran mastespor til 150 mm agten for agterste røstjern lægges yderligere fra køl til dæk 2 x måtte a 450 g/kvm. Kølbygning opbygges til samme tykkelse som skrog med aftrapning i laminat for senere overlapning med skrog.

Der indstøbes 9 bundstokke for fastgørelse af kølbolte og mastespor.

Bundstokkene udføres i GFP u-profil med kærnemateriale af sammenlimet bådekrydsfiner eller tilsvarende materiale med hensyn til anabsorbtion og hårdhed. I de på tegningen angivne dimensioner nedlægges i polyester klæbestof og indklædes med 4 x måtte a 450 g/kvm. Overlap på klædning fra 100 til 50 mm i aftrapning. Køl/dødtræ opfyldes med polyesterfyldstof med rumvægt min. 0,75 kg/dm3.

Udførelse af bundstokke i opskummet materiale er tilladt, under forudsætning af, at vægten ikke formindskes og at styrken ikke forringes.

Udførelse af en langskibs anlægsrevle for dørken. Revlen udføres i hele dørkens længde.

Alt under forudsætning af, at vægten ikke formindskes og styrken ikke forringes.

Bådens nummer indhugges i en metalplade, der nittes eller skrues på den forreste del af ruffet.

Dæk

Gelcoat ca. 600 g/kvm

3 x måtte a 450 g/kvm

6 mm kernemateriale (Balsa eller PVC-skum med rumvægt min. 60 kg/m3)

2 x måtte a 450 g/kvm

Forstærkninger for pullerter m.v. i 6 mm vandfast krydsfiner som vist på tegning. Minimumstykkelse af dæk 10,5 mm. Samling mellem skrog og dæk, som vist på tegning. Efter afsluttende glasfiberarbejde dækkes glasfiber-overfladen med top-coat.