Referat fra J-klubbens generalforsamling Skælskør 2017


-- PDF Download Referat fra J-klubbens generalforsamling Skælskør 2017 --


HEJ ALLE MEDLEMMER AF J-KLUBBEN

NED STÅENDE LINK ER REFERATET FRA VORES GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED AFHOLDELSE AF KM 2017 FOR KDY 15 KVM JUNIORBÅDE i SKÆLSKØR.

MANGE SEJLER HILSNER

Webmaster/Kasserer/Redaktør

Alice S Jespersen

Referat fra J-klubbens generalforsamling 2017 (1)

Referat fra J-klubbens generalforsamling 2016


-- PDF Download Referat fra J-klubbens generalforsamling 2016 --


Referat fra J-klubbens generalforsamling 2016

 

Onsdag den 6. juli 2016 kl. 20.30 – 21.30 i KDY’s klubhus, Skovshoved Havn, lokale Sandslottet.

Indledningsvis bød CC Lassen velkommen.

 1. valg af dirigent

Verner Jensen valgtes. Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 1. formandens beretning

 

Sejlsportsåret: Vi har haft de fire stævner, som blev afviklet med stor professionalisme. Tak til arrangører, hjælpere og sejlere for at gøre dem minderige. Der er omtaler i de to numre af Pust, der er udkommet. Og det er super historier, der er skrevet af de forskellige skribenter. Og så har nogle dejlige ekstra historier, Verner og Karens sommertur i Fru Jensen – J 431, Benny’s fortælling om SVIP – J 163, som han har overtaget efter sin svigerfar Åge Walsted og bragt til hjemstavn i Haderslev og til alle fire stævner, hvilket er en fantastisk flot præstation. Ydermere er der en dejlig fortælling om Windspiel – J 33, der har rundet 81 år. Den giver et tilbageblik og anledning til at gentænke minder. Kurt O.E. Schulze har skrevet den og fået mange oplysninger af Kim Hansen, der tog initiativ til Juniorbådsregistret og vedligeholder det med oplysninger, der dukker op undervejs.  Se http://kdy15m2juniorbaaden.blogspot.dk/ Tak til Kurt og til Kim for jeres indsats. Der er mange flere historier, som vi gerne vil lære at kende.

Pust og hjemmeside: Alice tilbød at overtage redaktørjobbet og har fået udgivet de to numre med stor præcision i tid og indhold, som vi sætter megen stor pris på. Tak Alice. Alice har også holdt vores hjemmeside www.kdyjunior.dk vedlige med de informationer, som tilflyder os. Alle klassebåde har også en side på Dansk Sejlunions hjemmeside, som vi bør gøre noget ved. Lars Kristensen oprettede en facebookside for os facebook.com side Juniorbåd – KDY 15 m2 – Folkejunior, hvor alle interesserede kan skrive, lægge billeder, debattere – det kan blive en dynamisk side, hvor mange giver deres besyv med.

Øresundsuge: Vi har ikke taget noget initiativ, idet vi mener at vores fire egne stævner er tilstrækkelige.

KDY 150 års jubilæum: Det sker nu fra torsdag til lørdag med 13 tilmeldte både. Vi ser frem til det og vi har fået den glæde at Ole Schmidt, Stockholm i Sverige, har meldt sig, Ole vandt de klubejede bådes sejladser ved 100 års jubilæet i 1966. Vi ønsker også vores tre venner fra Tyskland velkommen.

Klubben: Der er 36 registrerede betalende medlemmer. Ved at sammenligne medlemslisten fra den 21. februar 2012 med den nyeste fra maj 2016 læses at 19 medlemmer ikke er med mere og at 10 nye er kommet med. Vi er naturligvis kede af at nogle ikke mere interesserer sig for vores båd, og vi er meget glade for den nye opbakning til klubben og juniorbåden.

Tak: Jeg vil udtale min og bestyrelsens tak til alle, der har givet en hånd med ved arrangementerne rundt omkring, og til alle, der sluttede op om dem ved at deltage. Tak til vore sponsorer for Pust. Tak til bestyrelsen for mange gode drøftelser gennem året, som har medført at vi kan bære vores klub og medlemmer til fælles fornøjelse med vores dejlige juniorbåd. Tak til Lars for initiativet til Facebook siden. En speciel tak til Jens Nørgaard for årenes indsats i bestyrelsen og god vind fremover, nu hvor du hverken bygger eller sejler dit flotte skib, Svip – J 438, det er en fornøjelse at arbejde sammen og tak for din indsats med at være kontaktperson til KDY i forbindelse med jubilæums stævnet.

Beretningen blev godkendt.

 1. årsregnskab

Alice gennemgik regnskabet, der med årets resultat på kr. 1965 og en balance på kr. 24.009 blev godkendt.

 1. indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

 1. fastsættelse af budget og kontingent

Samme som 2015.

 1. valg af formand
 1. C. Lassen blev genvalgt.
 1. valg af bestyrelsesmedlemmer

Alice S. Jespersen blev genvalgt.

Jens Nørgaard afgik udenfor tur.

Benny Skødt-Rasmussen blev valgt som nyt medlem, så bestyrelsen fortsat består af 5 medlemmer.

Verner Jensen blev valgt som suppleant.

 1. valg af revisor

               

Claus Vestergaard blev valgt. Revisorsuppleant Verner Jensen.

 1. vedtægter og klasseregler

Bestyrelsens 4 forslag til vedtægtsændringer blev godkendt, idet mere end 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer var repræsenteret.

Vedtægterne ændres som flg.:

 • i punkt 5.1.1 teksten – eller hvis dette ikke er muligt, ved brev – erstattes med flg. tekst: eller hvis dette ikke er muligt, ved e-mail
 • i punkt 5.2.3 erstattes teksten ved brev med tekst: ved e-mail
 • i punkt 4.2.1 udgår tekst: (dog nuværende år fra 1. juni 2004 til 31. december 2005).
 • i punkt 4.2.2 og 4.2.3 erstattes ordene driftsregnskab og status med ordene: resultatopgørelse og balance.
 1. eventuelt

Den fremadrettede kommunikation blev drøftet. Bestyrelsen udarbejder regler/rutiner for e-mail korrespondance.

Benny Skøt-Rasmussen orienterede om justering i reglerne for Svendborg Classic. Træ- og glasfiberbåde sejler på samme bane/i samme løb, men Sophus Weber pokalen kan kun vindes af en træbåd. Se også SC’s hjemmeside.  Tak til Benny for indsatsen.

Arne Jensen orienterede om at støbeformen nu skal fjernes fra dens nuværende placering. Der skal findes en hurtig løsning ellers vil formen blive destrueret.

Denne melding gav anledning til en lang debat. Flg. forslag til fremtidig placering blev fremsat:

– Benny kontakter Walsted

– opbevaring hos Danmarks Museum for lystsejlads?

– Verner Jensen har muligvis et sted til opbevaring

– Dietmar Gottke foreslog at J-Klubben bliver ansvarlig for opbevaring og tilsyn.

Bestyrelsen arbejder videre med formens fremtidige placering. Senest om 3 måneder skal der foreligge et beslutningsgrundlag.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Referent: Jens Nørgaard                                                Godkendt af dirigenten: Verner Jensen